Privacy Statement
Verloskundigen Bergen op Zoom

ALGEMEEN

De AVG is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verloskundigen Bergen op Zoom gevestigd aan de Boerhaaveplein 1, 4624 VT in Bergen op Zoom en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20153602hierna aan te duiden als Verloskundigen Bergen op Zoom.

Verwerking van persoonsgegevens door Verloskundigen Bergen op Zoom

Voor Verloskundigen Bergen op Zoom is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Verloskundigen Bergen op Zoom respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Verloskundigen Bergen op Zoom streeft ernaar om de privacy van gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Verloskundigen Bergen op Zoom verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;

2. Declareren van de verrichte zorg bij de zorgverleners;

3. Beoordeling van gegevens om een goede declaratie naar de verzekeraar te

kunnen doen;

4. Uitbetaling van gedeclareerde zorg aan de zorgverleners;

5. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder

inbegrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

6. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

7. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

8. Het doen van (klant-) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;

9. Het verbeteren van dienstverlening van Verloskundigen Bergen op Zoom;

10. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en

bewaarplicht;

11. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de

accountantscontrole;

12. De kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

– De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg);

– Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering

van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg);

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg);

– Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg);

– De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van

uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg);

– De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verloskundigen Bergen op

Zoom of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg);

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor als 8; 9; 11; 12 genummerde doeleinden beroept Verloskundigen Bergen op Zoom zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Verloskundigen Bergen op Zoomis in die

gevallen in het volgende gelegen:

– Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;

– Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Verloskundigen Bergen op Zoom niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische

Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Verloskundigen Bergen op Zoommaakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Profiling vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Bewaartermijn

Verloskundigen Bergen op Zoom bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij

deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Verloskundigen Bergen op Zoom zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Verloskundigen Bergen op Zoom toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Verloskundigen Bergen op Zoom verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van derden die voor Verloskundigen Bergen op Zoom gegevens verwerken

(verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:

U heeft het recht om de gegevens die bij Verloskundigen Bergen op Zoom van u zijn vastgelegd in te zien.

Correctie- en vernietigingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen. Als cliënt heeft u ook het recht om uw gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan u, alsmede als een wettelijk voorschrift zichtegen vernietiging verzet.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken

tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle

verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het voldoen aan wettelijke

verplichtingen voor Verloskundigen Bergen op Zoom of voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken om acuut dringend noodzakelijke medische hulp aan u te verlenen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over (nieuwe) activiteiten en diensten van Verloskundigen Bergen op Zoom en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Verloskundigen Bergen op Zoom de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering

wenst;

3. Indien Verloskundigen Bergen op Zoom de gegevens niet langer nodig heeft terwijl

u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;

4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Verloskundigen Bergen op Zoom verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct voor u verzorgen.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo spoedig mogelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens in geval van misbruik. Als u een of meer van uw rechten zoals hiervoor benoemd wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Verloskundigen Bergen op Zoom . Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de

beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft.

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (directe) marketing doeleinden is echter wel absoluut. Afmeldingen voor gebruik van uw persoonsgegevens voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Verloskundigen Bergen op Zoomvallen onder de cooperatie Qocon. Qocon heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld waar wij, Verloskundigen Bergen op Zoom ook gebruik van maken.De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Qocon en Verloskundigen Bergen op Zoom over de uitvoering en implementatie van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk m.b.t. de uitvoering van zijn functie. De FG rapporteert rechtstreeks aan Verloskundigen Bergen op Zoom. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Vragen

Indien u vragen en/of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw

persoonsgegevens binnen Verloskundigen Bergen op Zoom staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen aan de FG.

Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Toezichthouder

Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de

website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Verloskundigen Bergen op Zoom.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Verloskundigen Bergen op Zoom
Moeder & Kind Centrum
Boerhaaveplein 1 ( ingang van Swietenlaan)
4624 VT Bergen op Zoom
Tel. 088-7067016
Mob. 06-22236923
info@verloskundigenboz.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

FunctionarisGegevensbescherming@bravis.nl

WEBSITE

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
De naam van uw zorgverzekeraar
De naam van uw andere zorgverleners
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te
melden via deze website, in correspondentie en/of telefonisch
Aanmelding
Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier op onze website worden de door u ingevulde gegevens naar ons verzonden via een niet-beveiligde verbinding. Hierdoor kunnen uw gegevensmogelijk door anderen gezien worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u zich ook telefonisch bij ons aanmelden.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Verloskundigen Bergen op Zoom verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Verloskundigen Bergen op Zoom uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij ons afneemt.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Verloskundigen Bergen op Zoom verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies – indien van toepassing

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Er zijn 3 soorten cookies:

· Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;

· Analytische cookies:

Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke

volgorde u dit doet en hoe lang u op de pagina blijft. Daarmee zijn webstatistieken te

maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen;

· Tracking cookies:

Deze cookies worden geplaatst om uw gedrag op verschillende websites op het

internet te volgen. Dit geldt ook voor gedrag op social media zoals Facebook en

Twitter.

Google Analytics

Verloskundigen Bergen op Zoom maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Verloskundigen Bergen op Zoom bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Verloskundigen Bergen op Zoom te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Verloskundigen Bergen op Zoom heeft hier geen invloed op. Verloskundigen Bergen op Zoom heeft Google geen toestemming gegeven om via Verloskundigen Bergen op Zoom verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt cookies op elk gewenst moment van uw computer verwijderen. Hoe u dit moet doen staat in de gebruikershandleiding van uw browser.